Par komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums uzliek pakalpojumu sniedzējam un pakalpojumu lietotājam noteikto tiesību un pienākumu izpildi. Dažas darbības ir veicamas pēc paša izvēles, tomēr dažas ir veicamas obligātā kārtībā, atbilstoši likumā definētajam, nedodot izvēles brīvību ne pakalpojumu lietotājam, ne pakalpojumu sniedzējam.

Kā vienu no šādām obligātām darbībām ir pienākums pakalpojumu lietotājam četru gadu laikā, no Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma spēkā stāšanās dienas (01.01.2016) izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.

Savukārt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam ir pienākums šādā pakalpojuma lietotāja izbūvētajā komercuzskaites mezglā par saviem līdzekļiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātu – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Protams, ka komercuzskaites mēraparāta mezglam ir jābūt izbūvētam atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un jāatbilst ūdenssaimniecības sistēmas daļai, kurā tehniski ir iespējams ierīkot komercuzskaites mēraparātu un to ekspluatēt tam noteiktajā verifikācijas (ekspluatācijas derīguma) termiņā, novēršot tā sabojāšanas risku klimatisko apstākļu vai trešo personu ietekmes dēļ.

Likums atļauj pārejas periodu 4 gadi (vai līdz brīdim, kad skaitītājam beidzas verifikācijas termiņš), taču vairāk kā gads jau ir pagājis un svarīgi ir savlaicīgi sakārtot lietas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Varbūt tieši šobrīd var sākt ar iesniegumu iesniegšanu par Tehnisko noteikumu izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanai? To var izdarīt mūsu mājas lapā www.smiltenesnkup.lv.  Pēc tam, kad ir saņemti tehniskie noteikumi, iedzīvotājam nu jau nepilnu trīs gadu laikā ir jāatrod būvnieks vai pašam saviem spēkiem ir jāizbūvē šis komercuzskaites mēraparāta mezgls, ja šādu darbību veikšanai ir nepieciešamās iemaņas un atļaujas

Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi, kas saistīti ar likumā paredzēto tiesību lietošanas kārtību vai pienākumu izpildi sazinieties ar  Smiltenes NKUP.

Papildus jānorāda, ka komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanas periodā,  savstarpējie norēķini starp pakalpojuma sniedzēju un lietotāju tiek veikti iepriekšējā kārtībā.

Pirms Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā norādītā termiņa iestāšanās, Smiltenes NKUP atgādinās pakalpojuma lietotājam par likuma noteikumu izpildes nepieciešamību, vēlreiz publicējot vai nosūtot informāciju par to, ka tuvojas termiņš, kad šim komercuzskaites mēraparāta mezglam ir jābūt izbūvētam.

INFO DIAGRAMMA – Kā rīkoties komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanas gadījumā

INFO DIAGRAMMA – Kā rīkoties, ja nepieciešamsizstrādāt Tehnisko noteikumus ūdensvada un/vai kanalizācijas ierīkošanai

Resurss http://smiltenesnkup.lv